Ανακοινώσεις

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Λουξεμβούργο

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:ANAKOINOPOIHSH_5O GYMNASIO_PROSFORA_GIA_LOUXEMVURGO

Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Λουξεμβούργο

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: “ Caring for Europe – Solidarity with Greece ” και κωδικό: 2020-1-LU01-KA229-063238»

 

Το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης,  σύμφωνα με την ΥΑ20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΦEK 456/13-02- 2020 για την πραγματοποίηση  μετακίνησης  στο Λουξεμβούργο  στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus+ με κωδικό: 2020-1-LU01-KA229-063238 και τίτλο: +  «Caring for Europe – Solidarity with Greece»  στο οποίο συμμετέχει,  καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο Γραφείο της Διευθύντριας  κ. Σαμαρά Ελένης κλειστή οικονομική προσφορά το αργότερο μέχρι  και την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

 

Η μετακίνηση  θα πραγματοποιηθεί  από  24/04/2023 (κατά προτίμηση πρωινή ώρα) έως 28/04/2023  με τη συμμετοχή τριών (3) εκπαιδευτικών και δεκαεπτά μαθητών (17).

 

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

Α. Μεταφορά των μαθητών και καθηγητριών (20 ατόμων) από και προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Β. Αεροπορικά εισιτήρια: Είκοσι  (20) εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Λουξεμβούργο στις 24/04/2023 και είκοσι (20) εισιτήρια επιστροφής από Λουξεμβούργο στη Θεσσαλονίκη στις 28/04/2023.

Γ. Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Δ . Επιβεβαίωση για πραγματοποίηση check in τόσο στην αναχώρηση όσο και για την επιστροφή.

Ε. Σαφή δήλωση του πρακτορείου ότι θα συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται λόγω Covid κατά την αναχώρηση και επιστροφή.

ΣΤ. Δυνατότητα αλλαγής ονομάτων μέχρι 2 ημέρες πριν το ταξίδι σε περίπτωση θετικού κρούσματος ή άλλου λόγου.

Ζ. Επιστροφή χρημάτων στο ακέραιο σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου χωρίς δική μας υπαιτιότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 5ο Γυμνάσιο  Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο έως την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

 

Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 

1.Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

2.Έλεγχος

3.Αξιολόγηση προσφοράς

4.Επιλογή αναδόχου

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο. β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο. Προσφορές που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

 

Επιλογή αναδόχου: Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη της Διευθύντριας του σχολείου. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται, στο οποίο αναφέρονται, επίσης, με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αυτό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από την Διευθύντρια του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (02) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: i.Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εκπαιδευτικών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια iii.Το συνολικό κόστος της εκδρομής iv.Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής διά του αριθμού των ατόμων) v. Οι Γενικοί Όροι συμμετοχής στην εκδρομή. Τονίζεται ότι κατά την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθούν υπόψη τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά κριτήρια. Εφόσον ποιοτικά η προσφορά δεν ικανοποιεί την επιτροπή αξιολόγησης, αυτή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την όλη διαδικασία.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Η Διευθύντρια

 

 

Σαμαρά Ελένη

ΠΕ02, Φιλόλογος

 

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου