Ανακοινώσεις

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Το  παρακάτω Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής, που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 10645/ΓΔ4/2018 -ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018, διαμορφώθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου σε συνεργασία με το  Μαθητικά Συμβούλια, με σκοπό τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος της σχολικής μονάδας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο κανόνων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, το οποίο διαμορφώνουν από κοινού και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μέσω της εμπλοκής των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση του παρακάτω πλαισίου κανόνων καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δράσεων.

Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης  αποδεχόμαστε ότι η συμπεριφορά των μαθητών/τριών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γενικές αρχές που ορίζονται με το παρόν Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

 1. Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 8:20 με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 14.05 ή 13.25. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους στις 8.00. Όλοι οι μαθητές/τριες και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί της 1ης ώρας του ωρολογίου προγράμματος οφείλουν να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή, που γίνεται στο προαύλιο του σχολείου. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και να βρίσκονται στην τάξη τους πριν από την είσοδο του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης οι μαθητές/τριες παραμένουν εκτός τάξης σε χώρο που ορίζεται με ευθύνη της Δ/ντριας του σχολείου. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις δικαιολογημένης αργοπορίας (επίσκεψη σε γιατρό, ατύχημα κατά την προσέλευση κ. ά.) οι μαθητές/τριες γίνονται δεκτοί στην τάξη με ενυπόγραφο σημείωμα της Δ/ντριας του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για μη έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα.
 2. Η καταγραφή της παρουσίας των μαθητών/τριών στην τάξη γίνεται από τον απουσιολόγο και τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός). Ο απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης, καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου και μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει τα βιβλία στη γραμματεία. Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον εκπαιδευτικό κάθε διδακτικής ώρας, τον υπεύθυνο του τμήματος και τη διεύθυνση. Ο απουσιολόγος επίσης, διαμορφώνει το διάγραμμα της αίθουσας (πλάνο) με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή/τριας. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.
 3. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι δικαίωμα και υποχρέωση των μαθητών/τριών. Θα πρέπει να αποφεύγονται επιλεκτικές απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος, ανάλογα με την επιθυμία ή τη θέληση των μαθητών/τριών, χωρίς άδεια από της Δ/ντριας του σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιλεκτικών απουσιών, οι μαθητές/τριες καλούνται να εξηγήσουν το λόγο της απουσίας τους από το μάθημα στον εκπαιδευτικό του μαθήματος στο οποίο απουσίαζαν και στη συνέχεια στη Δ/ντρια του σχολείου, ενώ ενημερώνονται και οι γονείς/κηδεμόνες τους.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται στο τέλος του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων. Απομάκρυνση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο με άδεια της Δ/νσης του σχολείου και εφόσον έχει ενημερωθεί ο κηδεμόνας του μαθητή/τριας. Για την επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τηλέφωνα του σχολείου.

 

 1. Στα διαλείμματα των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να παραβρίσκονται εντός του κτιριακού συγκροτήματος και του αύλειου χώρου του σχολείου. Όλοι οι μαθητές/τριες εξέρχονται από τις αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες αερίζονται με ευθύνη των επιμελητών. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές/τριες παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου και όχι στις αίθουσες. Δεν επιτρέπεται η χωρίς λόγω παρουσία τους σε πάρκα, πεζόδρομο, γειτονικά σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις ή καταστήματα που βρίσκονται εκτός του σχολικού χώρου. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη θέση τους σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του σχολείου, εποπτεύουν το χώρο ευθύνης τους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητών/τριών από το σχολείο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση και την είσοδο και παραμονή στο χώρο του σχολείου σε οποιονδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα. Αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με μαθητή/τρια του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση και ο μαθητής/τρια θα ειδοποιηθεί μετά από εντολή της Δ/ντριας ή του Υποδιευθυντή του σχολείου.

 

 1. Η ώρα του μαθήματος πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις που κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους μαθητές που βρίσκονται εκτός αίθουσας διδασκαλίας ή ασχολούνται με άλλες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαμορφώνουν κλίμα αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος, δέχεται προφορική παρατήρηση από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματος, οπότε απασχολείται με την ευθύνη της Δ/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Η ωριαία αποβολή θα καταγράφεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς, όπως διαμεσολάβηση του Μαθητικού Συμβουλίου, συμβουλευτικές συναντήσεις με υποστηρικτικές δομές κ. λ. π.

Το Συμβούλιο του Τμήματος αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει σ’ αυτό ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή η Διευθύντρια ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό. Δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς το Σύλλογο των Διδασκόντων, που έχει και την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος. Το Συμβούλιο του Τμήματος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Γενικά, η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών θα πρέπει καταρχήν να περιλαμβάνει ήπια παιδαγωγικά μέτρα, όπως έκφραση συγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση κ. ά.

 1. Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) από μαθητές/τριες προς τους συμμαθητές τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη. Μαθητές/τριες που εντοπίζουν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου οφείλουν να τα αναφέρουν στη Δ/νση και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα σε συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια και τους άλλους υπεύθυνους φορείς.
 2. Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου (Αριθ. Γ2/132328/07-12-2006, Γ2/100553/04-09-2012 και Φ.25/103373/Δ1 / 22-6-2018 αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) καθώς επίσης και οποιοδήποτε σύστημα εγγραφής ήχου ή εικόνων. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το φέρει για φύλαξη στο γραφείο της Δ/νσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο έχει ως συνέπεια μετά την ενημέρωση του κηδεμόνα την αποβολή μίας ημέρας και την προσωρινή κατάσχεση  του κινητού τηλεφώνου. Οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν  σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο του σχολείου, αφού πρώτα ζητήσουν σχετική άδεια.

Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν, επίσης,  κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.

 1. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου (αίθουσες, τουαλέτες γυμναστήριο αύλειος χώρος) για λόγους υγιεινής, καλαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τρόφιμα ή αναψυκτικά στις αίθουσες. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας, η οποία φιλοξενεί το Τμήμα τους. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και δεν είναι ευθύνη των μαθητών του Τμήματος δηλώνονται στον εκπαιδευτικό της 1ης ώρας από τον Πρόεδρο του Τμήματος στην αρχή του ωρολογίου προγράμματος και ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να το αναφέρει στη Διεύθυνση. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς σε χώρους ή υλικό του σχολείου από μαθητές/τριες του σχολείου ενημερώνονται άμεσα οι κηδεμόνες τους και αναλαμβάνουν την υποχρέωση αποκατάστασης της φθοράς το συντομότερο δυνατό. Αν η συγκεκριμένη φθορά είναι εσκεμμένη, επιβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογη ποινή μετά από απόφαση της Δ/ντριας του σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων.
 2. Οι διδάσκοντες/οσες εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να αιτιολογούν και να τεκμηριώνουν  τη βαθμολογία μας. (Γνωρίζουμε ότι στην αξιολόγησή  μας  στα τετράμηνα συνεκτιμάται, εκτός από την προφορική και γραπτή βαθμολογία, η «γενική εικόνα μας» μέσα στο μάθημα, δηλαδή η συνολική συμμετοχή μας, η προσπάθεια, το ενδιαφέρον μας, η ετοιμότητα και η συμπεριφορά μας.)

 

 1. Το σχολείο αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις (εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, σχολικές γιορτές, δράσεις ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό, τη βία και το ρατσισμό, ενημερωτικές εκδηλώσεις για το AIDS, τα ναρκωτικά, το κάπνισμα κ.ά.). Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών συμμετέχουν ενεργά στις παραπάνω δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εμπέδωση κλίματος συνεργατικότητας στη σχολική μονάδα και στη διαμόρφωση ενός ζωντανού σχολείου, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών/τριών και συνδέεται ενεργά με την κοινωνία.

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Το  5/μελές Μαθητικό Συμβούλιο  αντιπροσωπεύει της μαθητές του τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος. Οι μαθητές/τριες του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον εκείνος κρίνει σκόπιμο, μαζί στη Δ/ντρια του σχολείου. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στους εκπαιδευτικούς, το 5μελές Συμβούλιο του Τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στη Δ/ντρια, η οποία το εισάγει  στο Σύλλογο των Διδασκόντων.  Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές/τριες αντιπροσωπεύονται από το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου. Το 5μελές και το 15μελές μεταφέρουν τα αιτήματα των μαθητών/τριών της τμήματος ή του σχολείου αντίστοιχα στη Δ/ντρια και το Σύλλογο των Διδασκόντων. Τόσο το 15μελές όσο και τα 5μελή έχουν δικαίωμα να έχουν δικό της πίνακα μαθητικών ανακοινώσεων που τοποθετείται σε κεντρικό χώρο του σχολείου. Τα όργανα των μαθητών/τριών εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, της ορίζει ο νόμος. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος  ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης  θεωρεί πρωταρχικό στόχο του την καλή συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων-κηδεμόνων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας συγκροτείται το Σχολικό Συμβούλιο από το Σύλλογο των Διδασκόντων, τους τρεις (3) εκπροσώπους των Μαθητικών Κοινοτήτων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.
Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά δύο (2) φορές το χρόνο (αρχή και τέλος του σχολικού έτους) και εκτάκτως όποτε προκύψει ανάγκη. Χαράζει και κρίνει την ετήσια πορεία του σχολείου, όπως επίσης εξετάζει και αποφασίζει για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων ή την διεκδίκηση σοβαρών προβλημάτων.

Βασικός κανόνας για τη σωστή συνεργασία όλων των φορέων είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας, της ελευθερίας της γνώμης, η ευπρέπεια στη συμπεριφορά, η εμφάνιση, ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και του σχολικού χώρου. Είναι απαίτηση του σχολείου και υποχρέωση όλων να τηρούνται οι αρχές που ρυθμίζουν τη λειτουργία του. Είναι, τέλος δικαίωμα όλων  να συμμετέχουν και να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.

 

Η Δ/ντρια                Ο Σύλλογος Διδασκόντων       Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 

Το 15/μελές Μαθητικό Συμβούλιο

Download “ΠΛΑΙΣΙΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΖΩΗΣ-18-19-5ο-γυμνασιο-1.doc”

ΠΛΑΙΣΙΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΖΩΗΣ-18-19-5ο-γυμνασιο-1.doc – Downloaded 474 times – 67,00 KB

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου